Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er den korte betegnelse for en række beslægtede psykologiske behandlingsmetoder, som har vist sig at være særlig effektive i relation til en lang række psykiske lidelser og problemer, herunder fx angst og depression.

I kognitiv terapi er vi undersøgende på sammenhængen imellem din opmærksomhed, tænkning, følelser og adfærd. Det er nemlig sådan, at de fleste psykiske lidelser skyldes, at uhensigtsmæssige vaner har udviklet sig på en måde, så opmærksomheden, tænkningen, følelserne og adfærden vedligeholder eller måske endda forværrer din psykiske lidelse.

De uhensigtsmæssige vaner er dog altid blevet udviklet, fordi de oprindeligt har givet bedst mening og været mest effektive for dig. Kognitiv terapi handler altså aldrig om at finde fejl ved fx tænkningen eller adfærden. Tvært imod handler det om at forstå, hvad baggrunden er for dine nuværende vaner og din nuværende lidelse.

På den måde kan vi nemlig sammen finde ud af, på hvilken måde din opmærksomhed, tænkning og adfærd samt dit følelsesliv stadig er hensigtsmæssig for dig, og på hvilke måder dine vaner – i relation til din psykiske lidelse – med fordel kunne justeres. Det er i denne sammenhæng vigtigt at huske på, at du er den største ekspert på dit eget liv, imens vi psykologer ligger inde med en mere generel viden om psykiske lidelser – og vi skal så sammen finde ud af, hvordan din ekspertviden og vores generelle viden kan nå hinanden på en hjælpsom måde for dig. Idet vi ønsker at mindske din lidelse, er vi som psykologer meget nysgerrige på din trivsel, og det er altså vores håb, at vores viden også kan vække din nysgerrighed, så vi sammen kan drage bedst muligt omsorg for dig, stabilisere dét, der virker godt for dig, og mobilisere modet til eventuelle fordelagtige forandringer.

Det er vigtigt at understrege, at vi som mennesker kan have det psykisk svært uden at dette skyldes en psykisk lidelse og uhensigtsmæssige vaner. Livet kan byde på nogle ydre omstændigheder (fx sygdom, tab af nærtstående, voldsomme oplevelser, jobforandringer eller nye sociale udfordringer), som gør det vanskeligt for os at se, hvordan vi skal komme videre. I sådanne sammenhænge kan det dog også være gavnligt at undersøge sammenhængen imellem vores opmærksomhed, tænkning, følelser og adfærd. Dette undersøgelsesarbejde kan fx være vigtigt, så du nemmere kan forholde dig til din ”andel” af vanskelighederne og den ”andel”, som skyldes de ydre omstændigheder. Når vi bliver pressede i livet kan denne skelnen nemlig ofte være svær for os, ligesom vi på andre måder kan blive usikre. Ganske tit kan vi derfor komme til at tage lidt dårligt vare på os selv. Også i disse sammenhænge kan kognitiv terapi derfor være en god metode til afdækning og afprøvning af hjælpsomme psykologiske strategier og værktøjer for dig.

I Psykologico tager vi det altså alvorligt at trække i ”kognitiv-terapi-arbejdstøjet” for at kombinere nysgerrighed og viden, når vi tager vare på dig.